Regulamin
 

REGULAMIN DLA WYDAWCY

 

Prosimy o przeczytanie poniższego regulaminu z należytą starannością. Rejestrując się w serwisie Adconnect każdy Wydawca w pełni zgadza się na każdy punkt poniższego regulaminu. 

 

§1

 Definicje i pojęcia

 

 

Program Afiliacyjny

Jest to system mający na celu promocję produktów lub usług Reklamodawcy, określający zasady pozyskiwania Klientów w celu stworzenia przez Wydawcę Bazy Klientów, udostępniający odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań Wydawcy, stanowiący własność Adconnect, przygotowany i udostępniany Reklamodawcy przez firmę Adconnect.

 Wydawca Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, uczestnicząca w Programie Afiliacyjnym na podstawie umowy zawartej z Adconnect.
 Klient Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonująca zakupu produktu lub usługi u Reklamodawcy.
 Baza Klientów Lista Klientów Reklamodawcy oraz zależności między tymi Klientami a Wydawcą.
 Regulamin Dokument znajdujący się na stronach internetowych Adconnect, określający zasady wynagradzania Wydawcy za wykonanie Bazy Klientów, dozwolone formy pozyskiwania Klientów oraz zasady korzystania z Programów Afiliacyjnych.
 Formularz Rejestracyjny Dokument przekazywany w formie elektronicznej firmie Adconnect przez Wydawcę, zawierający dane niezbędne do identyfikacji Wydawcy, przepływu informacji oraz wszelkich rozliczeń między Wydawcą, a Reklamodawcą.
 System informatyczny Strony internetowe oraz związane z nimi oprogramowanie i bazy danych będące własnością Adconnect i w ograniczonym zakresie udostępniane Reklamodawcom i Wydawcom.
 Reklamodawca Przedsiębiorca, który zawarł z Adconenct umowę o świadczenie usług obejmującą przygotowanie i udostępnienie przez Adconnect Programu Afiliacyjnego, prowadzący sprzedaż produktów lub usług drogą elektroniczną.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

1.     Dostęp do serwisu Adconnect dla Wydawców jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

2.     Wydawcą może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

3.     Wydawca nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Adconnect. Wydawca nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu firmy Adconnect ani Reklamodawców, których produkty lub usługi promuje.

4.     O zmianach w niniejszym Regulaminie Wydawca będzie powiadamiany w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu wprowadzenia zmiany.

5.     Adconnect dołoży wszelkich starań, aby System Informatyczny Adconnect działał bez zastrzeżeń, informacje w nim zawarte były aktualne, a strony internetowe tego Systemu nie zawierały żadnych błędów. Jednak w przypadku awarii Systemu, Wydawcy nie mogą mieć w stosunku do firmy Adconnect żadnych żądań i roszczeń.

 

$3

Rejestracja w systemie Adconnect

 

1.     Zarejestrowanie się w systemie informatycznym Adconnect oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.     W celu przystąpienia do Programów Afiliacyjnych oferowanych przez platformę Adconnect, Wydawca musi wypełnić kilkuetapowy formularz rejestracyjny. Po jego wysłaniu, firma Adconnect na podstawie wysłanych informacji zaakceptuje bądź odrzuci aplikację Wydawcy.

3.     Wydawca może posiadać tylko jedno konto w systemie informatycznym Adconnect.

4.     Wydawca zobowiązuje się podać prawdziwe dane o sobie i dbać o ich aktualizację jeśli, którekolwiek z podanych danych uległyby zmianie. Wydawca także gwarantuje, że nie podaje w formularzu fałszywych danych fikcyjnych osób.

5.     Wydawca jest zobowiązany do podania firmie Adconnect, w formie pisemnej, informacji o zmianie danych osobowych, adresowych i innych podawanych przez Wydawcę, w szczególności danych mających istotne znaczenie dla prawidłowej wypłaty wynagrodzenia. W przypadku Wydawcy będącego przedsiębiorcą wymagana jest również pieczęć firmowa.

6.     Wydawca zobowiązuje się także, że żadna z podstron internetowych z jakimi rejestruje się w Systemie Informatycznym nie przekierowuje użytkowników ją odwiedzających pod inny adres URL.

7.     Wydawca zobowiązuje się, iż jego strony internetowe lub inne związane z jego działalnością materiały lub narzędzia, nie będą zawierać treści:

a)     pornograficznych;

b)    promujących zachowania i postawy nienawistne, rasistowskie;

c)     naruszających prawa autorskie i pokrewne lub zachęcających do ich łamania;

d)    zachęcających lub nawołujących do łamania prawa;

e)     w inny sposób niezgodnych z obowiązującym prawem;

f)     nie będą zajmowały się jednie zamieszczaniem reklam;

g)     nie będą w pobliżu reklam zawierały treści zachęcających Klientów do kliknięcia w nie;

h)    mogących zaszkodzić dobremu imieniu Adconnect lub Reklamodawców, a także nie będą zawierać odnośników do stron internetowych lub innych materiałów lub narzędzi, zawierających treści, o których mowa w pkt a) – h).

 

§4

Zależności pomiędzy Wydawcami, a Reklamodawcami

 

1.     Wydawca otrzymuje możliwość promowania produktów lub usług Reklamodawców z wykorzystaniem materiałów i narzędzi udostępnianych przez Adconnect lub przez Reklamodawców, za pośrednictwem systemu informatycznego Adconnect.

2.     Partner może uczestniczyć w dowolnej liczbie Programów Afiliacyjnych jednocześnie.

3.     W przypadku, gdy warunkiem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym jest akceptacja Wydawcy przez Reklamodawcę lub firmę Adconnect, Wydawca musi poczekać z umieszczaniem form reklamowych tego Reklamodawcy na swojej stronie, do chwili podjęcia pozytywnej decyzji przez Reklamodawcę lub firmę Adconnect. W pozostałych przypadkach Wydawca ma możliwość swobodnego wyboru Programów Afiliacyjnych, w których chce uczestniczyć, dostępnych dla Wydawcy w systemie informatycznym Adconnect.

4.     Reklamodawcy nie mają wglądu do danych dotyczących Partnera uczestniczącego w ich Programach Afiliacyjnych, za wyjątkiem imienia i nazwiska (nazwy przedsiębiorcy) adresu strony WWW oraz adresu e-mail. Wydawca nie ma wglądu do Baz Klientów, jak również do żadnego innego elementu działalności Reklamodawcy.

5.     Adconnect nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych przez Reklamodawców lub innych Wydawców.

6.     Materiały i narzędzia udostępnione przez Reklamodawców za pośrednictwem systemu informatycznego Adconnect przeznaczone są do wykorzystania przez Wydawcę wyłącznie w celach promocyjnych. Wykorzystanie przez Wydawcę jakichkolwiek innych materiałów lub narzędzi związanych ze Reklamodawcą i jego działalnością wymaga zgody Reklamodawcy.

7.     Wszystkie materiały reklamowe są własnością Reklamodawców lub firmy Adconnect, a Wydawca nie może ich stosować w żaden inny sposób niż ten zawarty w tym regulaminie.

8.     W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej danego Programu Afiliacyjnego zawarcie kolejnej umowy pomiędzy Wydawcą a Adconnect dotyczącej tego samego Programu Afiliacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia rozwiązania poprzedniej umowy.         

 

§5

Ogólne zasady uczestnictwa w Programach Afiliacyjnych

 

1.     Po akceptacji Wydawcy do danego Programu Afiliacyjnego, Wydawca ma prawo, ale nie obowiązek do zamieszczenia materiałów reklamowych danego Reklamodawcy na swoich stronach WWW.

2.     Warunkiem prawidłowego wykonania przez Wydawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Adconnect, w tym określenia wynagrodzenia Wydawcy w ramach danego Programu Afiliacyjnego jest stosowanie – we wszystkich formach aktywności promocyjnej podejmowanej przez Wydawcę kodów HTML (hiperłącza) pobranych z Systemu Informatycznego. Wydawca zobowiązuje się nie zmieniać ich w żaden sposób. Niedozwolone jest także zmienianie plików cookie, kodu HTML a także wyglądu i zawartości materiałów reklamowych oferowanych przez Reklamodawcę w danym Programie Afiliacyjnym.

3.     Informacje na temat możliwych do użycia adresów internetowych zawarte są w systemie informatycznym Adconnect, w sekcjach dotyczących poszczególnych Programów Afiliacyjnych.

4.     Wydawca jest w pełni odpowiedzialny za umieszczenie (bądź usunięcie) kodu HTML pobranego z Systemu Informatycznego na swoich stronach WWW. Adconnect nie jest odpowiedzialna za treść na stronach Wydawcy.

5.     Wydawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych nielegalnych praktyk, które miałyby na celu podniesienie skuteczności promowanych przez niego materiałów reklamowych, w szczególności robotów i automatów do generowania kliknięć. Wydawca zobowiązuje się także nie wprowadzać swoich Klientów w błąd, zmuszając ich w niedozwolony sposób (np. przez ukryty link) do kliknięcia w reklamę wbrew własnej woli.

6.     Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone Wydawcom, którzy użyli robotów, generatorów kliknięć, bądź innych nielegalnych metod do zwiększenia skuteczności swoich kampanii. Adconnect zastrzega sobie także prawo do niewypłacenia wynagrodzenia Wydawcom z nietypowymi dla krajowej średniej rynkowej stopami zwrotu oraz wskaźnikami CTR (stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej odsłon), CTR-U (stosunek liczby unikalnych kliknięć w reklamę, tj. przez użytkowników, którym System Informatyczny zapisał na dysku plik cookie, do liczby unikanych odsłon tej reklamy), CR (stosunek liczby kliknięć w reklamę przez Klientów do liczby zakończonych z sukcesem akcji przewidzianych w regulaminie Programu Afiliacyjnego dla danego Reklamodawcy) i CR-U (stosunek liczby unikalnych kliknięć w reklamę przez Klientów do liczby zakończonych z sukcesem akcji przewidzianych w regulaminie Programu Afiliacyjnego dla danego Reklamodawcy).

7.     Wydawca zobowiązuje się do niestosowania zachęt i nagród dla odwiedzających jego stronę Klientów w zamian za kliknięcie w materiały reklamowe Reklamodawców.

8.     W przypadku podejrzenia stosowania, lub stosowania takich nielegalnych praktyk Adconnect ma prawo zerwać umowę z Wydawcą w terminie natychmiastowym. Efektem takich działań jest anulowanie wszelkich wynagrodzeń danego Wydawcy.

9.     Wydawca, z którym Adconnect zerwał umowę w wyniku stosowania nielegalnych praktyk może ponownie zarejestrować się w Systemie Informatycznym po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od chwili zerwania umowy.

10. W czasie trwania Programu Afiliacyjnego Reklamodawca może zmienić jego warunki. Po poinformowaniu Wydawców o tych zmianach są oni zobowiązani do zastosowania się do nich w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania takiej informacji.

11. Warunki wynagradzania Wydawcy różnią się w poszczególnych Programach Afiliacyjnych. Wynagrodzenie Wydawcy podlega ustaleniu w oparciu o warunki poszczególnych Programów Afiliacyjnych, zawartych w systemie informatycznym Adconnect, w sekcjach dotyczących poszczególnych Programów Afiliacyjnych.

12. Wynagrodzenie Wydawcy w Programach Afiliacyjnych jest ustalane w oparciu o pliki cookies zapisywane na komputerach Klientów. Adconnect nie ponosi odpowiedzialności za umyślne lub przypadkowe usunięcia plików cookies.

13. Wynagrodzenie Wydawcy jest wymagalne po upływie 30 (trzydziestu), 60 (sześćdziesięciu) lub 90 (dziewięćdziesięciu) dni od momentu zaistnienia z inicjatywy Wydawcy akcji, za którą w danym Programie Afiliacyjnym przewidziane jest wynagrodzenie. Obowiązujący okres wymagalności określają poszczególne Programy Afiliacyjne. Wymagalne wynagrodzenie jest wypłacane w najbliższym terminie. W trakcie danego okresu wymagalności może nastąpić anulowanie części wynagrodzenia na skutek zaistnienia po stronie Reklamodawcy okoliczności uzasadniających anulowanie części wynagrodzenia, w szczególności: reklamacji, zwrotu produktów, realizacji zobowiązań Reklamodawcy wobec Klientów.

14. Programy Afiliacyjne mogą przewidywać wymóg odrębnego zatwierdzenia przez Reklamodawcę każdej części wynagrodzenia. W takim przypadku każda część wynagrodzenia jest wymagalna po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę.

15. Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia działań promocyjnych, które nie wprowadzają Klientów w błąd, są aktualne i zgodne z prawdą w świetle działalności Reklamodawców oraz oferowanych przez nich produktów lub usług.

16. Wydawca jest zobowiązany do niestosowania niezamówionej informacji handlowej („spam”) w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm.

17. W przypadku rozwiązania umowy Wydawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ze swoich stron internetowych oraz wszelkich innych mediów wszystkich materiałów i narzędzi, w tym hiperłączy (linków), których umieszczenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy z Adconnect.                                                                       .

 

§6

Wypłata wynagrodzenia

 

1.     Minimalna kwota wypłaty wynagrodzenia wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) dla każdego z Programów Afiliacyjnych.

2.     Wydawcy zostaną wynagrodzeni jedynie na podstawie zaliczonych im przez System Informatyczny transakcji. Tzw. płatności oczekujące i odrzucone nie będą wliczane do kwoty wynagrodzenia.

3.     Adconnect wypłaca Wydawcy wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy, Regulaminu oraz warunkami danego Programu Afiliacyjnego jako łączne wynagrodzenie ze wszystkich Programów Afiliacyjnych, w których w danym miesiącu wynagrodzenie Wydawcy wyniosło co najmniej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych).

4.     W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej danego Programu Afiliacyjnego Adconnect nie wypłaca Wydawcy przysługującego mu wynagrodzenie z tego Programu Afiliacyjnego.

5.     Termin wypłaty następuje z zamknięciem danego miesiąca rozliczeniowego w ostatnim dniu miesiąca.

6.     W przypadku, gdy Wydawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy, do którego zapłaty jest zobowiązany Adconnect.

7.     Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym wynagrodzenie Wydawcy łącznie we wszystkich Programach Afiliacyjnych w jakich bierze on udział nie przekroczy zadeklarowanej przez Wydawcę w Systemie Informatycznym kwoty do wypłaty, kwota wynagrodzenia przechodzi na następny miesiąc rozliczeniowy.

8.     Adconnect może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia Partnerowi w przypadku niespełnienia jednego z poniższych warunków:

a)     Wydawca nie podał w Formularzu Rejestracyjnym kompletu danych koniecznych do wypłaty jego wynagrodzenia i nie uzupełnił tego braku do dnia terminu wypłaty;

b)    Wydawca nie wystawił i nie przesłał firmie Adconnect faktury (rachunku);

c)     Wydawca nie przesłał firmie Adconnect 2 (dwóch) podpisanych przez siebie egzemplarzy umowy, do dnia terminu wypłaty. W przypadku Wydawcy będącego przedsiębiorcą wymagana jest również pieczęć firmowa;


         

        Wypłata wynagrodzenia następuje po spełnieniu danego warunku, w najbliższym terminie wypłaty.

 

9.     Adconnect służy jedynie jako platforma pośrednicząca w wypłacie wynagrodzenia między Reklamodawcami a Wydawcami. Adconnect może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia Wydawcy w przypadku niewywiązania się przez Reklamodawcę, którego produkty lub usługi promuje Wydawca w ramach danego Programu Afiliacyjnego, z obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Adconnect a Reklamodawcą. Na żądanie Wydawcy Adconnect przeniesie na Wydawcę wierzytelność przysługującą mu wobec Reklamodawcy, którego produkty lub usługi promuje Wydawca w ramach danego Programu Afiliacyjnego. W takim przypadku następuje zwolnienie Adconnect z długu wobec Wydawcy.

 

$7

Rozwiązanie umowy

 

1.     W momencie rozwiązania umowy następuje zablokowanie konta Wydawcy w Systemie Informatycznym Adconnect oraz anulowanie wszelkich oczekujących wynagrodzeń.

 
W ciągłej sprzedaży buty zimowe quechua , dostępne w promocyjnej cenie, zapraszamy. | Markowe części do ciągników w niskiej cenie, zobacz sam. | Dla aktywnych sportowców najlepsze są naturalne suplementy , dostępne w pożywieniu. | Tylko u nas pełna księgowość wieliczka miejsce świadczenia usług. | Internetowy sklep z częściami do audi w twojej okolicy. |